Algemene voorwaarden

Over MagPi
MagPi is het officiële Raspberry Pi magazine. Elektor International Media bv heeft een licentie-overeenkomst met de Raspberry Pi Foundation om het tijdschrift in het Nederlands en Frans uit te geven. Losse nummers zijn verkrijgbaar in de webshop van Elektor en bij diverse verkooppunten (kiosk, boekhandel enz.) in Nederland, België en Frankrijk. Elektor International Media bv biedt tevens een jaarabonnement op MagPi aan.

Abonnement
Een MagPi abonnement heeft een looptijd van een jaar (zes tijdschriften) en begint, afhankelijk van het moment waarop het abonnement wordt afgesloten, met het eerstvolgende nummer. Een eventueel welkomstcadeau ontvangt u zo snel mogelijk na uw bestelling van het abonnement. Bij het afsluiten van een abonnement op MagPi kiest u tijdens het bestelproces zelf een wachtwoord. Met de combinatie van uw e-mailadres en dit wachtwoord heeft u toegang tot uw eigen account op de MagPi-website en kunt u de digitale edities van MagPi (PDF) downloaden. Een MagPi abonnement loopt automatisch door tenzij het twee maanden voor de vervaldatum schriftelijk, telefonisch of per e-mail is opgezegd.
 
Elektor International Media B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Susteren ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34249926 (KvK Limburg).
 
Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Elektor International Media bv (hierna te noemen EIM) geregistreerde URL- en domeinnamen. Hier maken ook www.magpi.nl deel van uit. EIM kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen.

Door toegang te zoeken tot de World Wide Web pagina's van EIM, geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u niet toegestaan deze site te gebruiken.

Het copyright voor de inhoud van de World Wide Web pagina's berust bij EIM. Alle rechten die in deze voorwaarden niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van het geheel of een deel van deze inhoud, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EIM, behalve voor zover in overeenstemming met de volgende uitzonderingen.

Gebruik van deze site en de inhoud van de site is alleen toegestaan met persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van persberichten en andere documenten die zijn geclassificeerd als openbaar, is toegestaan in openbare publicaties, mits de bron van de informatie expliciet wordt vermeld. Deze site en de inhoud van de site staan u ter beschikking om naar eigen goeddunken te gebruiken. EIM behoudt zich het recht voor om de pagina's te wijzigen of de toegang tot deze pagina's te ontzeggen. Met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en inhoud van deze pagina's, wordt geen enkele garantie gegeven. EIM is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, gederfde winsten of onderbrekingen van de bedrijfsactiviteit die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de verstrekte informatie via de Word Wide Web pagina's, zelfs niet als EIM op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Om andere sites makkelijk toegankelijk te maken, is het mogelijk dat EIM links opneemt naar sites die eigendom zijn van en die beheerd worden door derden. Wanneer u een link gebruikt om een dergelijke site te bezoeken erkent u dat EIM geen controle heeft over de inhoud van die site en geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor materiaal dat is gemaakt en wordt gepubliceerd door dergelijke derden. Bovendien impliceert een link naar een site die niet door EIM wordt beheerd, niet dat EIM die site en de op de site vermelde producten en services onderschrijft.

Indien u digitaal materiaal opstuurt naar één van onze servers, bijvoorbeeld via e-mail of de World Wide Web pagina's van EIM, verklaart u dat: (a) het materiaal geen items bevat die illegaal zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (b) u al het redelijkerwijs mogelijke zult doen om ervoor te zorgen dat het ingestuurde materiaal vrij is van virussen en andere besmettelijke of destructieve functies; (c) u de eigenaar bent van het materiaal of het onbeperkte recht hebt om het aan ons te leveren, (d) u ermee instemt geen gerechtelijke actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het opgestuurde materiaal en ons schadeloos te stellen indien een derde partij gerechtelijke actie tegen ons onderneemt met betrekking tot het door u ingestuurde materiaal.

EIM zal en kan geen controle uitoefenen over het materiaal dat door gebruikers zelf op de sites van EIM wordt geplaatst en is niet verantwoordelijk voor de desbetreffende inhoud. Het staat EIM te allen tijde vrij om naar eigen goeddunken door gebruikers ingestuurd materiaal te verwijderen.

Privacy Statement 
EIM kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit beleid wijzigen. Het wordt derhalve aanbevolen dit beleid elke keer te controleren voordat u een site bezoekt of gebruikt. Meer over privacybeleid hier

Verzameling van algemene gegevens 
EIM vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de haar websites wordt gerespecteerd. Het is mogelijk dat EIM globale statistische gegevens en algemene informatie over EIM klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten.

Gebruikersidentificatie 
Het is mogelijk dat EIM van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan EIM u kan identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen EIM in staat deze site voortdurend te verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet. Meer over cookies hier.

Persoonlijke gegevens 
Het kan zijn dat EIM persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, of om aan bepaalde andere verzoeken te kunnen voldoen. EIM kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van EIM. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt, kan het zijn dat EIM u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. EIM zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst of het regelen van EIM activiteiten. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om u te informeren over relevante diensten en producten. Stelt u daar geen prijs op, dan kunt u dit per email aan ons doorgeven. Het klantenbestand van EIM is als persoonsregistratie aangemeld bij het College bescherming Persoonsgegevens onder nr, M 1024093.

Beveiliging 
EIM heeft passende redelijke maatregelen getroffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. EIM gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens.

Juistheid van verzamelde gegevens 
EIM kan op eigen initiatief of op uw verzoek onvolledige, onjuiste of verouderde persoonlijke gegevens aanvullen, corrigeren of verwijderen.
 
Contact
Voor al uw vragen over MagPi kunt u contact opnemen met:
 
Elektor International Media bv
T.a.v. MagPi Magazine
Postbus 11
6114 ZG Susteren

Tel.: +31 (0)46 43 89 444
Fax: +31 (0)46 43 70 161
E-mail: info[@]magpi.nl